home mail
O Nas...

Szanowni Państwo !

Pragnę zaprezentować Państwu Informator, który ułatwi zapoznanie się z działalnością naszej placówki.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu istnieje od 1961, bieżący rok szkolny jest więc pięćdziesiątym trzecim rokiem jej funkcjonowania. Obecnie w klasach 0 - VI kształci się 758 uczniów. Nad procesem dydaktyczno - wychowawczym czuwa 60 nauczycieli.

Pracę szkoły regulują akty prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) oraz dokumenty wewnątrzszkolne (Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki), z którymi można zapoznać się w bibliotece szkolnej.

Budynek szkolny składa się z dwóch części: głównej i tzw. "małej szkoły" . W głównej, mieszczą się pracownie klas starszych i młodszych, 3 sale gimnastyczne, w tym do gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki, biblioteka i czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, świetlicą dla klas starszych. Natomiast w " małej szkole", połączonej korytarzem z budynkiem głównym znajdują się sale lekcyjne oddziałów " 0", świetlica dla dzieci młodszych oraz jadalnia.

Uczniowie mogą uzyskać pomoc w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej. W szkole funkcjonuje stołówka, która proponuje obiady z deserem w bardzo przystępnej cenie, które wydawane są w godzinach 1130 - 1330.

W klasach 4-6 praca przebiega w systemie jednozmianowym, obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 800 - 1425, w klasach 1-3 w systemie zmianowym. Dzieci w oddziałach "0" mają zapewnioną całodzienną opiekę (dyżury nauczycieli w godzinach 630 - 1700). Warto podkreślić, iż - zgodnie z oczekiwaniami rodziców - od roku szkolnego 2009/2010, począwszy od oddziałów przedszkolnych, odbywają się zajęcia rytmiki w ramach tygodniowego planu zajęć.

Nasi wychowankowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, np. zajęć artystycznych, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych (na wszystkich poziomach klas), kół przedmiotowych, kół zainteresowań, chóru, SKS. Nauczyciele prowadzą też społecznie wiele zajęć, wzbogacając ofertę pracy pozalekcyjnej. Każdy uczeń może więc wybrać coś dla siebie.

Szkoła docenia znakomite efekty pracy wielu uczniów. Uczniom wyróżniającym się w nauce przyznawane są stypendia naukowe natomiast odnoszącym sukcesy sportowe - stypendia sportowe.

Ważnym elementem naszej pracy są działania podejmowane przy współpracy rodziców naszych wychowanków. W PSP 33 w Radomiu funkcjonuje Rada Rodziców, która angażuje się w codzienne życie szkoły oraz wspiera akcje i konkursy organizowane na jej terenie.
Szkoła aktywnie współdziała ze środowiskiem lokalnym, np. z MOPS, Policją, Placówką Socjalizacyjną "Słoneczny Dom", Centrum Aktywności Lokalnej, klubem osiedlowym "Kwadrat", Parafią Matki Bożej Królowej Świata, Miejską Biblioteką Publiczną, RODON-em, mediami lokalnymi.

Jako sześcioletnia szkoła podstawowa wszechstronnie przygotowująca uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia utrzymujemy także stały kontakt z gimnazjami.

W latach 2003/06 PSP nr 33 realizowała projekt "Legendy Europy" w ramach programu Socrates Comenius będącego inicjatywą Wspólnoty Europejskiej. Zadaniem programu było rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, celem - kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.

W ramach EFS, w roku szkolnym 2007 / 2008 szkoła uczestniczyła w projekcie "Sukces ucznia - promocją szkoły", realizując program plastyczny "Mały twórca", a w roku 2008 program "Przedszkolaki na scenie tradycji".

Szkoła uzyskała akceptację na realizację projektów edukacyjnych, które będą realizowane w latach 2010 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich podmiotów społeczności szkolnej, stale podejmujemy zadania podnoszące jakość pracy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Radomiu, której nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez integralnie pojmowane nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie.

Dyrektor Szkoły

mgr Dorota Kaflińska
Wstecz...

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Radomiu © 2009, projekt i wykonanie: Piotr Jaworski